Ana səhifə / Hədis / Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Muhəmməd ibn İsmail əl-Buxar   Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və...

Ön söz

Ön söz Həqiqətən, şükür və tərif yalnız Allaha məxsusdur! Biz Ona həmd edir, Onu köməyə çağırır, Ondan bağışlan­ma və bizi doğru yola yö­nəlt­­məyi diləyir, nəfs­­lərimizin şərin­dən və pis...

1-ci fəsil. Uca Allahın kəlamı: “Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq.

1-ci fəsil. Uca Allahın kəlamı: “Biz insana valideynləri ilə gözəl davranmağı buyurduq”.1 (1) – Əbu Amr əş-Şeybani əli ilə Abdullah ibn Məsudun (radiyallahu anhu) evini...

2-ci fəsil. Ananın qayğısına qalmaq

2-ci fəsil. Ananın qayğısına qalmaq (3) – Bəhz ibn Həkim atasından, o da babasından (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Peyğəmbərdən (sallallahu aleyhi və səlləm) soruşdum: “Ey Allahın elçisi! Ən çox kimə...

3-cü fəsil. Atanın qayğısına qalmaq

3-cü fəsil. Atanın qayğısına qalmaq (5) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bərdən (sallallahu aleyhi və səlləm) so­ruş­dular­: “Ey Allahın elçisi! Mən kimə qayğı göstərmə­liyəm?” O...

4-cü fəsil. Valideynlər zülm etsələr belə, onların qayğısına qalmaq

4-cü fəsil. Valideynlər zülm etsələr belə, onların qayğısına qalmaq (7) – İbn Abbas (radiyallahu anhumə) dedi: “Savab qazanmaq üçün səhər-səhər mü­səlman valideynlərinin hər...

5-ci fəsil. Valideynlərlə mülayim danışmaq

5-ci fəsil. Valideynlərlə mülayim danışmaq (8) – Teysələ ibn Məyyas rəvayət edir ki, “Mən Nəcdatlarla1 həm­rəy idim. Bir gün böyük günahlardan hesab etdiyim bir günahı iş­lət­dim, sonra da bunu ibn...

6-cı fəsil. Valideynlərə etdiklərinin əvəzini vermək

6-cı fəsil. Valideynlərə etdiklərinin əvəzini vermək (10) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm) belə dedi: “Övlad...

7-ci fəsil. Valideynlərin üzünə ağ olmaq

7-ci fəsil. Valideynlərin üzünə ağ olmaq (15) – Əbu Bəkrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm) üç dəfə dedi: “Sizə günahların ən böyükləri barədə xəbər verimmi?”...

8-ci fəsil. Valideynlərinə lənət oxuyana Allah lənət edər

8-ci fəsil. Valideynlərinə lənət oxuyana  Allah lənət edər (17) – Əbu Tufeyl deyir ki, Əlidən (radiyallahu anhu) soruşdular: “Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm)...

9-cu fəsil. Günah işlərdən başqa (hər bir işdə) valideynlərin qayğısına qalmaq

9-cu fəsil. Günah işlərdən başqa (hər bir işdə) valideynlərin qayğısına qalmaq (18) – Əbud-Dərda (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və...

10-cu fəsil. Valideynləri qocalanadək onlarla yaşayıb, sonra da Cənnətə daxil olmayan kəs

02.12.2012 | 16321 dəfə oxunub

10-cu fəsil. Valideynləri qocalanadək onlarla yaşayıb, sonra da Cənnətə daxil olmayan kəs (21) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Zəlil oldu! Zəlil oldu!...

11-ci fəsil. Kim valideynlərinin qayğısına qalsa, Allah onun ömrünü uzadar

11-ci fəsil. Kim valideynlərinin qayğısına qalsa, Allah onun ömrünü uzadar (22) – Muaz ibn Ənəs (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm)...

12-ci fəsil. Müşrik ata üçün bağışlanma diləməmək

12-ci fəsil. Müşrik ata üçün bağışlanma diləməmək (23) – İbn Abbas (radiyallahu anhumə) demişdir: “Qüdrətli və əzəmətli Allahın “Rəbbin yalnız Ona iba­dət etməyi və ata-ana ilə yaxşı...

13-cü fəsil. Müşrik valideynin qayğısına qalmaq

13-cü fəsil. Müşrik valideynin qayğısına qalmaq   (24) – Sə'd ibn Əbu Vəqqas (radiyallahu anhu) demişdir: “Uca Allahın Kita­bında mənim barəmdə dörd ayə nazil...

14-cü fəsil. Valideynləri söyməmək

14-cü fəsil. Valideynləri söyməmək (27) – Abdullah ibn Amr (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm) bu­yur­­du: “Kişinin öz valideynlərini söyməsi böyük...

15-ci fəsil. Valideynlərin üzünə ağ olmağın aqibəti

15-ci fəsil. Valideynlərin üzünə ağ olmağın aqibəti (29) – Əbu Bəkrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəm­bər (sallallahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “(Allah...

16-cı fəsil. Valideynlərin ağlaması

16-cı fəsil. Valideynlərin ağlaması (31) – İbn Ömər (radiyallahu anhumə) demişdir: “Valideynləri gözüyaşlı qoymaq nan­korluq və böyük...

17-ci fəsil. Valideynlərin duası

17-ci fəsil. Valideynlərin duası (32) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: “Üç (kimsənin etdiyi) dua var ki, onların qəbul olunmasına heç bir...

18-ci fəsil. Xristian anaya İslam dinini bəyan etmək

18-ci fəsil. Xristian anaya İslam dinini bəyan etmək (34) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) demişdir: “Mənim barəmdə eşidən elə bir yəhudi, yaxud nəsrani yoxdur ki, məni sevməsin. Mən anamı İslam di­ninə dəvət edirdim,...

19-cu fəsil. Valideynlər öldükdən sonra da onların qayğısına qalmaq

19-cu fəsil. Valideynlər öldükdən sonra da onların qayğısına qalmaq (35) – Əbu Useyd Malik ibn Rabia (radiyallahu anhu) camaata rəvayət edib de­di: “Biz Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) yanında idik. Bir...

20-ci fəsil. Atanın dostu olan kimsələrlə əlaqələri möhkəmləndirmək

20-ci fəsil. Atanın dostu olan kimsələrlə əlaqələri möhkəmləndirmək (40) – İbn Ömər (radiyallahu anhumə) rəvayət edir ki, bir bədəvi ərəb səfərdə ikən onunla rastlaşdı. Bədəvinin atası Ömərin dostu olmuşdu....

21-ci fəsil. Atanın dostları ilə əlaqəni kəsmə ki, nurun sönməsin

21-ci fəsil. Atanın dostları ilə əlaqəni kəsmə ki, nurun sönməsin (42) – Ubadə əz-Zuraqi demişdir: “Amr ibn Osmanla birgə Mə­dinə məs­cidində oturmuşdum. Abdullah ibn Səlam bizim...

22-ci fəsil. Sevgi (çox vaxt) irsən keçir

22-ci fəsil. Sevgi (çox vaxt) irsən keçir (43) – Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) səhabələrindən biri deyir ki, Rəsulul­lahın be­lə deməsi sənə kifayət edər: “Sevgi irsən...

23-cü fəsil. Atanı adı ilə çağırmamaq, ondan qabaq oturmamaq və onun önündə getməmək

23-cü fəsil. Atanı adı ilə çağırmamaq, ondan qabaq oturmamaq və onun önündə getməmək (44) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) iki kişiyə nəzər salıb onlardan birinə de­di: “Bu sənin nəyindir?” O da: “Atamdır”–...

24-cü fəsil. Atanı kunyası ilə (Əbu filankəs deyib) çağırmaq olarmı?

24-cü fəsil. Atanı kunyası ilə (Əbu filankəs deyib)  çağırmaq olarmı? (45) – Şəhr ibn Həuşəb rəvayət edir ki, biz ibn Ömərlə (radiyallahu anhu) birgə səfərə çıxdıq....

25-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyin vacib olması

25-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyin vacib olması (47) – Kuleyb ibn Mənfəa rəvayət edir ki, babam dedi: “Ey Alla­hın elçisi! Ən çox kimə qayğı göstərilməlidir?”...

26-cı fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək

26-cı fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək (49) – Əbu Əyyub əl-Ənsari (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) səfərdə ikən bir...

27-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyin fəziləti

27-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirməyin fəziləti (52) – Əbu Hureyra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) yanına...

28-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək ömrü uzadır

28-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirmək ömrü uzadır (56) – Ənəs ibn Malik (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Qoy...

29-cu fəsil. Kim qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsə, əhli onu sevər

29-cu fəsil. Kim qohumluq əlaqələrini möhkəmləndirsə, əhli onu sevər (58) – İbn Ömər (radiyallahu anhumə) dedi: “Rəbbindən qorxan və qohumluq əla­qə­lərini möhkəmləndirən...

30-cu fəsil. Ən yaxın və ən yaxın olanların qayğısına qalmaq

30-cu fəsil. Ən yaxın və ən yaxın olanların qayğısına qalmaq (60) – Miqdam ibn Mə'dikərib (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Peyğəm­bərin (sallallahu aleyhi və səlləm)...

31-ci fəsil. Aralarında qohumluq əlaqələrini kəsən bir kimsə olan camaata rəhmət nazil olmur

31-ci fəsil. Aralarında qohumluq əlaqələrini kəsən bir kimsə olan camaata rəhmət nazil olmur (63) – Abdulla ibn Əbi Aufə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki,...

32-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini kəsənin günahı

32-ci fəsil. Qohumluq əlaqələrini kəsənin günahı (64) – Cubeyr ibn Mut'im (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Peyğəm­bərin (sallallahu aleyhi və səlləm) belə dediyini eşitdim: “Qohumluq əlaqələrini kəsən...

33-cü fəsil. Qohumluq əlaqələrini kəsənin dünyadakı aqibəti

33-cü fəsil. Qohumluq əlaqələrini kəsənin dünyadakı aqibəti (67) – Əbu Bəkrə (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Allah...

34-cü fəsil. Qohumluq əlaqələrini qarşılıqlı olaraq saxlayan adam əlaqə quran kəs sayıla bilməz

34-cü fəsil. Qohumluq əlaqələrini qarşılıqlı olaraq saxlayan adam əlaqə quran kəs sayıla bilməz (68) – Abdullah ibn Amr (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi:...

35-ci fəsil. Zalım qohumla əlaqələri möhkəmləndirməyin fəziləti

35-ci fəsil. Zalım qohumla əlaqələri möhkəmləndirməyin fəziləti (69) – Bəra (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, bir bədəvi gəlib dedi: “Ey Allahın peyğəmbəri! Mənə elə bir...

36-cı fəsil. Cahiliyyət dövründə qohumlarına baş çəkən, sonra da müsəlman olan kəs

36-cı fəsil. Cahiliyyət dövründə qohumlarına baş çəkən, sonra da müsəlman olan kəs (70) – Həkim ibn Hizam Peyğəmbərə (sallallahu aleyhi və səlləm) dedi: “Bir de görüm,...

37-ci fəsil. Müşrik qohumla əlaqələri möhkəmləndirmək və ona hədiyyə vermək

37-ci fəsil. Müşrik qohumla əlaqələri  möhkəmləndirmək və ona hədiyyə vermək (71) – İbn Ömər (radiyallahu anhumə) rəvayət edir ki, Ömər (satılan) siyra...

38-ci fəsil. Qohumlarınızla əlaqələri möhkəmləndirmək üçün əsil-nəcabətinizi öyrənin

38-ci fəsil. Qohumlarınızla əlaqələri möhkəmləndirmək üçün əsil-nəcabətinizi öyrənin (72) – Cubeyr ibn Mut'im (radiyallahu anhu) rəvayət edir ki, mən Ömərin min­bərdə belə...Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”