Ana səhifə / Səhabələr / Raşidi Xəlifələr / Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

Kitabçada istifadə olunan ədəbiyyat

 

 1. Qurani Kərim
 2. Qurani Kərimin tərcüməsi (Z.Bünyadov, V.Məmmədəliyev)
 3. Səhihu-l-Buxari
 4. Səhih Muslim
 5. Malikin «Muvatta» əsəri
 6. Əhməd ibn Hənbəlin «Müsnəd» əsəri
 7. Əbu Davudun «Sünnə» əsəri
 8. ən-Nəsainin «Sünnə» əsəri
 9. ət-Tirmizini «Sünnə» əsəri
 10. ibn Macənin «Sünnə» əsəri
 11. Abdurrəzzaqın «əl-Musənnəf» əsəri
 12. əl-Hakimin «Müstədrək» əsəri
 13. ibn həcərin «Təqribu-t-Təhzib» əsəri
 14. əl-Albaninin «Səhih hədislər silsiləsi»
 15. Təbarinin «Tarixu-l-Uməm vəl-Muluk» əsəri
 16. İbn kəsirin «əl-Bidayətu vən-Nihayə» əsəri
 17. İbn Əsirin tarixi
 18. Zəhəbinin «Siyəru Ələmun-Nubələ» əsəri
 19. Əkrəmin «Siratu-n-Nəbi» əsəri
 20. Tabarinin təfsiri
 21. İbn Kəsirin təfsiri
 22. Qurtubinin təfsiri
 23. Şövkaninin təfsiri
 24. Bəğavinin təfsiri
 25. Razinin təfsiri
 26. Sə’dinin təfsiri
 27. Şinqitinin təfsiri
 28. Əlusinin təfsiri
 29. Hikmət Bəşirin təfsiri
 30. «Nəhcül-Bəlağa» Əli bin Əbu Talib (radiyallahu anhu)
 31. «Nəhcül-Bəlağa» nın Azərbaycan dilində tərcüməsi.
 32. Meysəmin «Nəhcül-Bəlağa» ya verdiyi şərhi
 33. Məclisinin «Biharul-Ənvar» əsəri
 34. Ərbilinin «Kəşful-Ğummə fi mərifəti-l-əimmə» əsəri
 35. Əli ibn əl-Hüseynin (əl-Mürtəza) «əş-Şafi» əsəri
 36. Kuleyninin «ər-Rovzə minə-l-Kafi» əsəri
 37. Kuleyninin «əl-Kafi fil-furu» əsəri
 38. Ət-Tabrisinin «əl-İhdicac» əsəri
 39. Əbulqasim Firdovsinin «Şahnamə» əsəri-Bakı 1987-ci il
 40. Nizami Gəncəvinin «Leyli və Məcnun» əsəri-Bakı 1982-ci il
 41. Nizami Gəncəvinin «İskəndərnamə» əsəri-Bakı 1982-ci il
 42. Xəqani Şirvaninin «Seçilmiş əsərləri»- Bakı 1987-ci il

 


Baxılıb: 16453


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”