Ana səhifə / Səhabələr / İmam Hüseyn / İstifadə olunmuş ədəbiyyat

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

İstifadə olunmuş ədəbiyyat

 

 • Qurani Kərimin Azərbaycan dilində mənaca tərcü­məsi, Ə. Musayev, Bakı, 2008.
 • əl-Bidayə vən-Nihayə, İbn Kəsir, Beyrut.
 • əl-Cami əs-Səğir, Muhəmməd Abdul-Heyy əl-Kə­nəvi.
 • Dövlə əl-Əməviyyə, Əli Muhəmməd əs-Səllabi, Qahirə.
 • Əbnaun-Nəbi və Əhfadihi, Abdul-Munim, Kuveyt, 2008.
 • Əxbar ət-Tival, Deynuri, Mövqu-Yəsubi.
 • Ənsab əl-Əşraf, əl-Bələzuri, Dar-əl-Məarif, Misir.
 • Ərşif Mültəqa Əhlil-Hədis, 1429 h.
 • Fədail əs-Səhabə, Əhməd ibn Hənbəl, Beyrut, 1983.
 • Fərq beynəl-Firəq, Abdul-Qadir əl-Bəğdadi, Bey­rut, 1977.
 • Xosrov və Şirin, Nizami Gəncəvi, Bakı, 1982.
 • əl-İrşad, Əbu Yələ əl-Qəzvini, ər-Riyad, 1409 h.
 • İrva əl-Ğəlil, əl-Albani, Beyrut, 1985.
 • İskəndərnamə, Nizami Gəncəvi, Bakı, 1982.
 • əl-İstiyab, ibn Abdul-Bərr, Mövqu-əl-Vərraq.
 • əl-Kamil fit-Tarix, ibn əl-Əsir, Beyrut, 1995.
 • Leyli və Məcnun, Nizami Gəncəvi, Bakı, 1982.
 • Məcmə əz-Zəvaid, Heysəmi, Beyrut, 1992.
 • Məcmu Fətava ibn Teymiyyə, ibn Qasim, Mədinə, 1995.
 • Minhac əs-Sünnə, ibn Teymiyyə, Müssəsətu Qurtu­bə, 1406 h.
 • Mişkatul-Məsabih, əl-Albani, Beyrut, 1985.
 • Mocəm əl-Kəbir, Təbərani, Mövsul, 1983.
 • Müxtəsər Tarix Dəməşq, əz-Zəhəbi, Beyrut.  
 • Müsənnəf Abdurrəzzaq, Beyrut, 1403 h.
 • Müsənnəf ibn Əbu Şeybə, Dar-əl-Fikr, Misir.
 • Müsnəd əl-Cami, Əbu əl-Fədl.
 • Müsnəd, Əbu Yələ Əhməd ibn Əli, Dəməşq, 1984.
 • Müsnəd, Əhməd ibn Hənbəl, Müəssəsə ər-Risalə, 1999.
 • əl-Müstədrək, əl-Hakim, Beyrut, 1990.
 • Neyl əl-Əvtar, əş-Şovkani, əl-Muniriyyə.  
 • Ras əl-Hüseyn, ibn Teymiyyə, Mövqu Yəsubi.
 • Rəyu şeyxul-İslam, Əli ibn Nayif əş-Şəduh.
 • Sünən əl-Beyhəqi, Əhməd ibn Hüseyn, Heydər­abad, 1344.
 • Səhih əl-Buxari, Muhəmməd ibn İsmail, dar Tovqu ən-Nəcat, 1422 h.
 • Səhih əl-Cami əs-Səğir, əl-Albani, Beyrut, 1988.
 • Səhih əl-Ədəb əl-Müfrəd, əl-Albani, dar-əs-Siddiq, 1421.  
 • Səhih ibn Hibban ət-Təmimi əl-Bəsti, Beyrut, 1993.
 • Səhih ibn Macə, əl-Albani, Beyrut.
 • Səhih Muslim, ibn Həccac əl-Quşeyri, dar əl-Ceyl, Beyrut.
 • Səhih Sünən ən-Nəsai, əl-Albani, Beyrut.
 • Silsilətul Əhadis əs-Səhihə, əl-Albani, ər-Riyad, 1995.
 • Siyər Əlam ən-Nubələ, əz-Zəhəbi, Mövqu Yəsubi.
 • Şöəbul-İman, Əhməd ibn Hüseyn, Məktəbə ər-Ruşd, ər-Riyad, 2003.
 • Sünən ət-Tirmizi, Muhəmməd ibn İsa, dar İhaya Turas əl-Ərəbi, Beyrut.
 • Şərh əs-Sünnə, əl-Bəğəvi, Beyrut, 1983.
 • Tarix Bağdad, Əhməd ibn Əli, dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut.
 • Tarix Xəlifətu ibn Xayyat, Əbu Amr əl-Leysi, Bey­rut, 1397.
 • Tarix əl-Uməm vər-Rusul vəl-Muluk, ət-Təbəri, dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut, 1407 h.
 • ət-Təbəqat əl-Kubra, ibn Səd, Beyrut, 1968.
 • Təfsir ət-Təbəri, Muhəmməd ibn Cərir ət-Təbəri, Müəssəsə ər-Risalə, 2000.
 • Təhzib əl-Kəmal, Yusuf ibn Zəki əl-Mizzi, Beyrut, 1980.
 • ət-Təmhid, Əbu Amr ibn Abdul-Bərr, əl-Məğrib, 1387.
 • Tərğib vət-Tərhib, əl-Munziri, Beyrut, 1417.
 • Tohfətul Əhvəzi bi-Şərh Cami ət-Tirmizi, əl-Mübarəkfuri, dar əl-Kutub əl-İlmiyyə, Beyrut.
 • Vəfəyat əl-Əyan, ibn Xəlkan, dar Sadir, Beyrut.
 • Yeddi Gözəl, Nizami Gəncəvi, Bakı, 1982.

Baxılıb: 16390


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”