Ana səhifə / Əqidə

Təkfir fitnəsi.

Təkfir fitnəsi.   Müəllif: Alim və mühəddis şeyx Muhəmməd Nasiruddin əl-Albani. Tərifli rəy: Möhtərəm alim şeyx Abdulaziz bin Baz. İzah:...

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə. Təkfir məsələsi barəsində şeyx əl-Albaninin (rahiməhullah) söylədikləri.

Rəhimli və Mərhəmətli Allahın adı ilə. Təkfir məsələsi barəsində şeyx əl-Albaninin (rahiməhullah) söylədikləri.   Həqiqətən şükür və...

Böyük alim şeyx Abdulaziz bin Bazın (rahiməhullah) rəyi.

Böyük alim şeyx Abdulaziz bin Bazın (rahiməhullah) rəyi.   Həmd Allaha məxsusdur. Allahın elçisinə, onun ailəsinə, səhabələrinə və onun yolu ilə gedənlərə salam və xeyir dua...

Şeyx Muhəmməd əl-Useyminin (rahiməhullah) şeyx əl-Albaninin və Bin Bazın sözlərinə izahatı.

Şeyx Muhəmməd əl-Useyminin  (rahiməhullah) şeyx əl-Albaninin və Bin Bazın sözlərinə izahatı.   Bu iki şeyxin sözlərindən belə başa düşülür ki,1...

Quran və Sünnə işığında İmanın əsasları

Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı İslam işləri, vəqfləri, təbliğatı və təlimi nazirliyi Şanlı Quranın nəşri üzrə kral Fəhd adına...

Redaksiya heyəti

    Redaksiya heyəti Ə. Z. Musayev M. N. Qarayev A. X....

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! İslam işləri, vəqfləri, təbliğatı və təlimi naziri, Kompleksin baş nəzarətçisi, Əlahəzrət şeyx Saleh ibn Abduləziz ibn Muhəmməd Ali əş-Şeyxin ÖN SÖZÜ

  Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! İslam işləri, vəqfləri, təbliğatı və təlimi naziri, Kompleksin baş nəzarətçisi, Əlahəzrət şeyx Saleh ibn...

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! MÜQƏDDİMƏ

  Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə! MÜQƏDDİMƏ   Bu dini bizim üçün ka­mil edən, bizə olan nemətini ta­mam­layan, bizim müsəlman ümmətimizi ən...

Giriş

  Giriş   İmanın olduqca əhəmiyyətli və çox dəyərli ol­ması, üstəlik mö­min bəndəyə həm bu dünyada, həm də Axirətdə çoxlu xeyir və mən­fəət qa­zandıracağı heç bir müsəlmana sirr...

I hissə. ALLAHA İMAN

I hissə. ALLAHA İMAN   Şübhəsiz ki, Allaha iman gətirmək imanın əsaslarının ən mühü­mü, ən əzəmətlisi, ən təqdirəlayiq olanıdır. Bu, imanın əsası, binası­nın...

I fəsil. RÜBUBİYYƏ TÖVHİDİ. I mövzu. Mənası; Quran, Sünnə, ağıl və fitrətdən ona dəlillər.

  I fəsil. RÜBUBİYYƏ TÖVHİDİ. I mövzu. Mənası; Quran, Sünnə, ağıl və fitrətdən ona...

II mövzu. Tövhidin bu növünü təsdiq etməyin əzabdan qurtulmaq üçün kifayət etmədiyinin bəyanı.

II mövzu. Tövhidin bu növünü təsdiq etməyin əzabdan qurtulmaq üçün kifayət etmədiyinin bəyanı.   Qeyd...

III mövzu. Rübubiyyət tövhidindən uzaqlaşmağın təzahürləri.

III mövzu. Rübubiyyət tövhidindən uzaqlaşmağın təzahürləri.   İnsanların Rübubiyyət tövhidinə etiqad etmələrinə və bunun onların fitrətində...

II fəsil. ÜLUHİYYƏ TÖVHİDİ

  II fəsil. ÜLUHİYYƏ TÖVHİDİ   Üluhiyyə sözü ilah kəlməsindən əmələ gəlmişdir və itaətə layiq məbud deməkdir. İlah Allahın gözəl...

I mövzu. Onun dəlilləri və əhəmiyyətinin bəyan edilməsi.

I mövzu. Onun dəlilləri və əhəmiyyətinin bəyan edilməsi.   Birinci məsələ. Dəlilləri. Allahı Üluhiyyətdə təkləşdirməyin...

II mövzu. Tək Allaha ibadət etməyin vacibliyi.

II mövzu. Tək Allaha ibadət etməyin vacibliyi.   Birinci məsələ. İbadət sözünün mənası və üzərində qurul­duğu...

III mövzu. Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) tövhidin toxunulmazlığını qoruması.

III mövzu. Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm)  tövhidin toxunulmazlığını...

IV mövzu. Şirk, küfr və onların növləri.

IV mövzu. Şirk, küfr və onların növləri.   Heç şübhəsiz ki, hər bir müsəlmana şirk və küfr anlayışını, on­ların yaranma səbəb­lərini, onlara...

V mövzu. Qeybi və bununla bağlı məsə­lələri bilməyi iddia etmək.

  V mövzu. Qeybi və bununla bağlı məsə­lələri bilməyi iddia etmək.   Qeyb, keçmişdə, hazırda və gələcəkdə ağıllara və...

III fəsil. AD VƏ SİFƏTLƏRİN TÖVHİDİ Müqəddimə. Allahın ad və sifətlərinə iman gətirmək və bunların müsəlmanın davranışına təsiri.

  III fəsil. AD VƏ SİFƏTLƏRİN TÖVHİDİ Müqəddimə. Allahın ad və sifətlərinə iman...

I mövzu. Ad və sifətlər tövhidinin tərifi və dəlilləri.

  I mövzu. Ad və sifətlər tövhidinin tərifi və dəlilləri.   1. Tərifi. Ad və sifətlər tövhidi –...

II mövzu. Quran və Sünnə işığında ad və sifətlərin isbatı üçün tətbiqi misallar.

II mövzu. Quran və Sünnə işığında ad və sifətlərin isbatı üçün tətbiqi misallar.   Quran və Sünnədə Allahın ad və sifətlərinin isbatına dair bir...

III mövzu. Ad və sifətlərlə bağlı qaydalar.

III mövzu. Ad və sifətlərlə bağlı qaydalar.   Birinci qayda. Allahın zatı barəsində deyilənlər, Onun sifət­ləri barəsində də deyilməlidir....

II hissə. İMANIN DİGƏR DİRƏKLƏRİ I fəsil. Mələklərə iman I mövzu. Mələklərin tərifi, onların yaranışı, sifətləri və xüsu­siyyətləri.

  II hissə. İMANIN  DİGƏR  DİRƏKLƏRİ I fəsil. Mələklərə iman I mövzu....

II mövzu. Mələklərə iman gətirməyin yeri, necəliyi və dəlilləri.

  II mövzu. Mələklərə iman gətirməyin yeri, necəliyi və dəlilləri.   Mələklərə imanın yeri....

III mövzu. Mələklərin vəzifələri.

  III mövzu. Mələklərin vəzifələri.   Mələklər Uca Allahın əsgərləridirlər. Allah onlara mühüm işlər, böyük vəzifələr tapşırmış və bunları kamil şəkildə yerinə...

II fəsil. Kitablara iman.

II fəsil. Kitablara iman.   "Vəhy" sözünün həm lüğəti, həm də istilahi mənası və bir də onun növləri. "Vəhy" lüğəti mənada tez və gizli gələn xəbərə...

I mövzu. Kitablara imanın hökmü və dəlilləri.

  I mövzu. Kitablara imanın hökmü və dəlilləri.   Kitab sözünün mənası. Kitab sözü...

II mövzu. Kitablara imanın məğzi.

  II mövzu. Kitablara imanın məğzi.   Kitablara iman gətirmək bir neçə tərəfdən olur. Bunlara etiqad etmək və...

III mövzu. Tövrat, İncil və digər kitabların təhrif olunmasının, Quranın isə salamat qalamasının bəyan edilməsi.

  III mövzu. Tövrat, İncil və digər kitabların təhrif olunmasının, Quranın isə salamat qalamasının bəyan...

IV mövzu. Qurana iman və onun xüsusiyyətləri.

  IV mövzu. Qurana iman və onun xüsusiyyətləri.   Quranın, Qüdsi hədisin və Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və...

III fəsil. PEYĞƏMBƏRLƏRƏ İMAN I mövzu. Peyğəmbərlərə iman gətirməyin hökmü və dəlilləri.

  III fəsil. PEYĞƏMBƏRLƏRƏ İMAN I mövzu. Peyğəmbərlərə iman gətirməyin hökmü və...

II mövzu. Nəbi və rəsul sözlərinin mənası və onlar arasındakı fərq.

  II mövzu. Nəbi və rəsul sözlərinin mənası  və onlar arasındakı fərq.   Lüğəti mənada "nəbi"...

III mövzu. Peyğəmbərlərə iman gətirməyin məğzi

III mövzu. Peyğəmbərlərə iman gətirməyin məğzi   Peyğəmbərlərə iman, Allahın Kitabında və Peyğəmbərinin (sallallahu aleyhi və səlləm) sün­nəsində xülasə və təfsilatı ilə xəbər...

IV mövzu. Müsəlmanın peyğəmbərlər qarşısında borcu

IV mövzu. Müsəlmanın peyğəmbərlər qarşısında borcu   Müsəlman olan hər kəsin boynunda peyğəmbərlərin vacib haq­ları vardır. Bu ona görədir ki, Allah...

V mövzu. Ulul-əzm elçilər.

V mövzu. Ulul-əzm elçilər.   Ulul-əzm elçilər deyildikdə, əzmkar və səbirli olanlar nəzərdə tu­tulur. Uca Allah buyurur: “Elçilərdən möhkəm...

VI mövzu. Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (sallallahu aleyhi və səlləm) xüsusiyyətləri, onun ümməti üzərindəki hüquqları və yuxuda Peyğəmbəri (sallallahu aleyhi və səlləm) görməyin haqq olmasının bəyanı.

  VI mövzu. Peyğəmbərimiz Muhəmmədin (sallallahu aleyhi və səlləm) xüsusiyyətləri, onun ümməti üzərindəki hüquqları və yuxuda...

VII mövzu. Peyğəmbərliyin xətm edilməsi və özündən sonra peyğəmbər gəlməyəcəyinin bəyan edilməsi.

VII mövzu. Peyğəmbərliyin xətm edilməsi və özündən sonra peyğəmbər gəlməyəcəyinin bəyan edilməsi.   Bu məsələ barədə əvvəldə –...

VIII mövzu. Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) gecə səfəri, onun gerçəkliyi və dəlilləri.

VIII mövzu. Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) gecə səfəri, onun gerçəkliyi və dəlilləri.   İsra...

IX mövzu. Peyğəmbərlərin sağ olub-olmamaları haqqında.

  IX mövzu. Peyğəmbərlərin sağ olub-olmamaları haqqında.   Bir çox dəlillərdə peyğəmbərlərin vəfat etdikləri öz əksini...

əvvəlki12növbəti


Sıxıntı və kədəri aradan qaldıran 5 zikr

((لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ))

“ Lə İlahə illəllahul-Azimul-Həlim. Lə İlahə illəllahu Rabbul-Arşil-azım. Lə İlahə illəllahu Rabbus-səməvati va Rabbul-ardı va Rabul-arşil-kərim.”

“Əzəmətli və Həlim Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Əzəmətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur! Göylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və kəramətli Ərşin Rəbbi Allahdan başqa haqq məbud yoxdur!”

(( اللهُ، اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ))

“ Allahu Allahu Rabbi, lə uşriku bihi şeyə”

“Rəbbim Allahdır, Allah! Mən heç bir şeyi Ona şərik qoşmuram!”

(( اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ))

“Allahummə rahmətəkə ərcu, fələ təkilni ilə nəfsi tarfətə ayn va əslih li şəni kulləh, lə İləhə illə ənt.”

“Mərhəmətinlə kömək diləyirəm. Məni bir göz qırpımı belə öz nəfsimlə başlı-başına buraxma! Mənim bütün işlərimi yoluna qoy! Səndən başqa ibadətə layiq məbud yoxdur!”

(( لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنْ الظَّالِمِينَ ))

“ Lə İlahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin”

“Səndən başqa haqq məbud yoxdur. Sən pak və müqəddəssən! Həqiqətən, mən zalımlardan olmuşam!”

(( اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ؛ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ في كِتَابِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ القُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ))

“Allahummə inni abduk, vəbnu abdik, vabnu əmətik, nəsiyətiy biyədik, madin fiyyə hukmuk, adlun fiyyə qadauk, əsəlukə bikulli-smin huvə ləkə, səmməytə bihi nəfsək, əv alləmtəhu əhədən min xalqik, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv istəsərtə bihi fi ilmil-ğaybi indək, ən təcaləl-Quranə rabiə qalbiy, va nura sadriy, va cəlaə huzniy, va zəhabə həmmiy”

“Allahım! Mən Sənin qulunam, qulunun oğluyam, kənizinin oğluyam! Məni idarə etmək Sənin Əlindədir. Barəmdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Mənə yazdığın tale ədalətlidir. Sənə, Özünə verdiyin və ya Kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da Öz yanında olan qeyb elmində saxladığın Özünə aid olan hər bir adla yalvarıram ki, Quranı qəlbimin baharı və köksümün nuru et, üzüntümün aradan qalxması və kədərimin getməsi üçün səbəb et!”