Məqalələr

Savabı əzəmətli olan zikr

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm! Uca Allah buyurur: “Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müti kişilər və müti qadınlar,...

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Kim cümə günü əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyədək onun üçün nur saçar."

(Müstədrək əl-Hakim; Səhih əl-Cami)