Məqalələr

Səad İbn Muaz (Allah ondan razı olsun)

Əziz müsəlmanlar! Sizə Allahdan qorxmağı, Rəsulullahın (sallallahu aleyhi və səlləm) və onun səhabələrinin yolunu tutub getməyi nəsihət edirəm. Əgər bu yoldan başqa bir yol tutsanız, həmin yol sizi Cəhənnəmə aparacaq. Bu xüsusda Uca...

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Kim cümə günü əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyədək onun üçün nur saçar."

(Müstədrək əl-Hakim; Səhih əl-Cami)