Yükləmələr bölümünə 3 yeni kitab əlavə edildi.

Məqalələr

Məmləkətdə əmin-amanlığı təmin edən 10 səbəb

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərin (səllallahu aleyhi və səlləm) yolunu tutub getməyi nəsihət...

Möhtərəm Səhabələr

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əbu Səid əl-Xudri (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Kim cümə günü əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu, gələn cüməyədək onun üçün nur saçar."

(Müstədrək əl-Hakim; Səhih əl-Cami)