Məqalələr

Savabı əzəmətli olan zikr

Əziz müsəlmanlar, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsihət edirəm! Uca Allah buyurur: “Həqiqətən, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar, müti kişilər və müti qadınlar,...

Peyğəmbərin (sallallahu aleyhi və səlləm) əxlaqı

Əli ibn Əbu Talibin (Allah ondan razı olsun) Ummu Hani (Allah ondan razı olsun) demişdir: “Bir dəfə Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) mənə baş çəkməyə gəldi və mən ona dedim: “Mən artıq yaşa dolmuşam, qocalıq məni əldən salıb. Mənə elə bir əməl öyrət ki, mən oturduğum yerdə ona əməl edim (və savab qazanım).” Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və səlləm) buyurdu: “Yüz dəfə “subhanəllah” de, bu, sənin üçün İsmayıl (ona Allahın salamı olsun) nəslindən yüz kölə azad etməyə bərabər olacaq. “Yüz dəfə “əlhəmdililləh” de, bu, sənin üçün Allah yolunda vuruşan mücahidlərin mindiyi, yəhərlənmiş və yüyənlənmiş yüz ata bərabər olacaq. Yüz dəfə “Allahu əkbər” de, bu, sənin üçün qurban kəsilmiş və Allah tərəfindən qəbul edilmiş yüz dəvəyə bərabər olacaq. Yüz dəfə “Lə ilahə illəllah” de, bu, sənin üçün yerlə göy arasını savabla dolduracaq. Və bu zikri etdiyin gün, - həmin zikri edən kimsə istisna olmaqla, - heç kəsin savabı səninkindən çox olmayacaq”